Contact us

EMVcon Inc.

5270 California Avenue Suite 200, Irvine, CA 92617


(310) 774-6110

EMV Co. Ltd.

357 Guseong-ro, Guseong-dong Units B-309 and B-310, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, South Korea


+82 (70) 4244-5960